<>
  • اثر علف‌کش‌‌های نیکوسولفورون و فورام سولفورون بر روی عملکرد ذرت بذری

این تحقیق در 60 صفحه بصورت ورد وقابل ویرایش تنظیم شده است

چکیده:به منظور ارزیابی کارآیی دو علف‌کش فورام سولفورون + یدوسولفورون (مایستر) و نیکوسولفورون (کروز) با دزهای مختلف در ذرت بذری، آزمایشی در سال زراعی ..... در شهرستان ..............به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل فورام سولفورون + یدو سولفورون 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار و نیکوسولفورن 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار و کرت شاهد (وجین دستی‌) بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای علف‌کش بر تعداد علف‌‌های هرز در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. کم‌ترین تعداد علف‌های هرز و همچنین بیشترین کارآیی کنترل علف‌‌های هرز به علف‌کش نیکوسولفورون یک لیتر در هکتار اختصاص داشت. تفاوت این تیمار با علف‌کش فورام سولفورون + یدوسولفورن به میزان دو لیتر در هکتار از نظر تعداد علف‌‌های هرز بود. بیش‌ترین عملکرد دانه ذرت به تیمار وجین دستی متعلق بود که با تیمار نیکوسولفورون یک لیتر در هکتار تفاوت معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه: علف‌کش، فورام سولفورون، یدوسولفورون (مایستر)، نیکوسولفورون، ذرت بذری

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

اثر علف‌کش‌‌های نیکوسولفورون و فورام سولفورون بر روی عملکرد ذرت بذری

  • کد محصول: Th31
  • موجودی: در انبار
  • 12,000تومان


برچسب ها: Th31, علف کش, نیکوسولفورون, فورام سولفورون, ذرت بذری, یدوسولفورون