گل و گلدان

طرح تابلوفرش از گل و میوه

طرح تابلوفرش از گل و میوه

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)368*(گره)499ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)52*(عرض)70ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل  و گلدان و میوه

طرح تابلوفرش از گل و گلدان و میوه

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)445*(گره)330ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)62*(عرض)64ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل کدfl3-164

طرح تابلوفرش از گل کدfl3-164

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)360*(گره)480ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)50*(عرض)67ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش fl5-166

طرح تابلوفرش fl5-166

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)425*(گره)320ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)60*(عرض)45ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش گل و گلدان fl11-173

طرح تابلوفرش گل و گلدان fl11-173

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)500*(گره)350ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)70*(عرض)49ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش گل و گلدان fl7-169

طرح تابلوفرش گل و گلدان fl7-169

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)550*(گره)370ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)77*(عرض)52ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl8-170

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl8-170

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)454*(گره)357ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)64*(عرض)50ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl9-171

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl9-171

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)529*(گره)360ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)74*(عرض)50ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl12-174

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl12-174

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)445*(گره)330ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)62*(عرض)46ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl16-178

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl16-178

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)330*(گره)450ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)46*(عرض)63ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl18-201

طرح تابلوفرش از گل و گلدان fl18-201

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)512*(گره)702ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)72*(عرض)98ت..

15,000تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)