<>
  • روشهای تولید نرم افزار های تحت وب

این پایان نامه در 72 صفحه و با فرمت ورد و بصورت جامع و کامل تهیه و تنظیم گردیده است


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول(تعاریف  و مفاهیم اولیه در رابطه با برنامه های تحت وب)

1-1        مقدمه. 3

1-2        ارائه یک مدل همگرا و جامع. 4

1-3        لایه رابط کاربر. 5

1-4        معرفی تکنولوژی های مرتبط با لایه. 6

1-5        جایگاه مرورگرهای وب.. 7

1-6        تعاریف متفاوت از مرورگرهای وب : 7

1-7        روند تکامل و شکل گیری مرورگرها 8

                                                       فصل دوم(برنامه های مبتنی بر وب و ویژگیهای آنها)

2-1        مقدمه. 12

2-2        تفاوت نرم افزارهای تحت وب با دیگر نرم افزارها : 12

2-3        دسته بندی نرم افزارهای مبتنی بر وب : 14

2-4        پیاده سازی نرم افزارهای مبتنی بر وب : 14

2-5        نرم افزار تحت وب.. 15

2-6        وب اپلیکیشن. 16

         فصل سوم(روش های تولید نرم افزار تحت وب و مدیریت آنها)

3-1        مقدمه. 22

3-2        بررسی فنی طرح : 23

3-2-1      فرآیند تولید 23

3-3        تشریح مراحل تولید نرم افزار سفارشی و تولید کلی : 24

3-3-1      شناسایی خواسته های مشتری.. 24

3-3-2      تجزیه و تحلیل و مطالعه امکان سنجی خواسته ها 25

3-3-3      تجزیه و تحلیل و مطالعه امکان سنجی در تولید نرم افزار کلی : 25

3-3-4      تجزیه و تحلیل قابلیت های شناسایی شده  در تولید نرم افزار کلی : 25

3-3-5      طراحی و پیاده سازی و ماژول بندی سیستم : 26

3-3-6      مرحله تست و آزمایش نرم افزار تولید شده : 26

3-3-7      مرحله پشتیبانی: 27

3-4        توضیح روشهای مهندسی توسعه نرم افزار : 27

3-4-1      توسعه آبشاری : 27

3-4-2      توسعه تکاملی : 27

3-4-3      توسعه تدریجی : 28

3-4-4      توسعه مارپیچی : 28

3-5        نرم افزار های مبتنی بر وب و مدیریت آنها 28

3-6        وب.. 28

3-7        نرم افزار های تحت وب.. 28

3-8        دلیل استفاده از برنامه کاربردی تحت وب.. 29

3-9        طبقه بندی کاربردهای وب.. 29

3-10      مشخصات نرم افزار تحت وب.. 30

3-11      پارامترهای مهم نرم افزارهای تحت وب.. 30

3-12      مدیریت پروژه 31

3-13      اجزا اصلی پروژه 31

فصل چهار(فایروالهای برنامه های تحت وب)

4-1        مقدمه. 33

4-2        مقدمه ای بر Firewall 33

4-3        مشخصههای مهم یک فایروال قوی و مناسب.. 33

4-4        انواع فایروال. 34

4-5        موقعیت یابی برای فایروال. 36

4-6        ویژگی ها و معایب IPSها 36

4-7        بررسی عوامل نیاز ما به WAF. 37

4-8        معرفی فایروال های مجهز و مدرن (SMARTWAF) 38

4-9        عملکرد SmartWAF. 38

4-10      مدیریت SmartWAF. 39

4-11      معیار ارزیابی برنامه فایروال. 39

4-12      WAFEC1.0 (عرضه شده) 40

4-13      WAFEC2.0 (در دست اقدام) 40

4-14      تعریف واژه WAF- فایروال برنامه های تحت وب.. 40

4-15      ویژگی های برنامه های کاربردی وب نسبت به امنیت این برنامه ها 40

4-15-1    جنبه های سطح عالی در درون سازمان. 40

4-16      جنبه های فنی هر یک از برنامه های تحت وب شرکت های خصوصی. 41

4-17      مروری بر ویژگی های فایروال برنامه کاربردی وب (WAF) 42

4-18      بررسی اجمالی مزایا و خطرات ناشی از فایروال های برنامه های تحت وب.. 43

4-19      مزیت اصلی WAFها 43

4-20      مزایای اضافی WAFها (وابسته به عملکرد واقعی محصولات) 44

4-21      امنیت در مقابل OWASP TOP10 - مقایسه WAFها و روش های دیگر. 44

4-22      معیارهای تصمیم گیری برای استفاده و یا عدم استفاده از WAF. 45

4-23      معیارهای گسترده سازمانی. 45

4-24      ضوابط مربوط به یک برنامه تحت وب.. 45

4-25      ارزیابی. 46

4-25-1    در نظر گرفتن جنبه های مالی. 47

4-25-2    زیرساخت های مرکزی و یا غیر مرکزی -تغییرات قابل پیش بینی. 48

4-25-3    معیار کارایی. 48

4-25-4    جنبه های سازمانی. 48

4-25-5    مدیر برنامه های تحت وب.. 49

4-25-6    روال های تکراری پیاده سازی (از امنیت اولیه تا حفاظت کامل) 49

4-25-7    اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی تحت وب.. 50

4-25-8    روﻳﻜﺮد 50

4-26      ﺳﻄﻮح وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی 52

4-26-1    ﺳﻄﺢ 1- وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر 52

4-26-2    ‫ﻣﺤﺪوده وارﺳﻲ 53

4-26-3    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 53

4-26-4    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺰارش.. 53

4-27      ﺳﻄﺢ ‪1A- ﭘﻮﻳﺶ ﭘﻮﻳﺎ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ) 54

4-27-1    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ در ﭘﻮﻳﺶ ﭘﻮﻳﺎ 54

4-28-2    ﺳﻄﺢ‪ 1B- ﭘﻮﻳﺶ ﻛﺪ ﻣﻨﺒﻊ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ) 55

4-27-3    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ در ﭘﻮﻳﺶ ﻛﺪ ﻣﻨﺒﻊ‫ 55

4-27-4    ﺳﻄﺢ 2- وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ 55

4-27-5    ﻣﺤﺪوده وارﺳﻲ. 56

4-27-6    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ.. 56

4-27-7    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 57

4-27-8    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 57

4-27-9    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 57

4-27-10  ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺰارش 57

4-28      ﺳﻄﺢ ‪ 2A- ازﻣﻮن اﻣﻨﻴﺖ (وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ ﺟﺰئی) 59

4-29      ﺳﻄﺢ 3 – وارﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ 59

4-29-1    ﻣﺤﺪوده وارﺳﻲ. 59

4-29-2    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 60

4-29-3    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ.. 60

4-29-4    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ.. 60

4-29-5    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 60

4-29-6    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺰارش 60

4-30      ﺳﻄﺢ 4 – وارﺳﻲ داﺧﻠﻲ 61

4-30-1    ﻣﺤﺪوده وارﺳﻲ. 62

4-30-2    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 62

4-30-3    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ 62

4-30-4    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ.. 63

4-30-5    ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ.. 63

4-30-6    ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺰارش 63

فصل پنج(نتیجه گیری و ارزیابی)

منابع: 68

فهرست اشکال

شکل 1-1 ارائه یک مدل همگرا و جامع.. 4

شکل 1-2 ترتیب قرارگرفتن لایه ها 5

شکل 4-1 اشنایی با معماری فایروال.. 34

شکل 4-2 مزایای WAF. 46

ﺷﻜﻞ4-3  ﺳﻄﻮح ‪OWASP ASVS 51

‫ﺷﻜﻞ 4-4 ﺳﻄﻮح ‪A1و‪ B1در ‪OWASP ASVS 53

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب

  • کد محصول: Th17
  • موجودی: در انبار
  • 8,000تومان


برچسب ها: روشهای تولید نرم افزار های تحت وب, مقاله روشهای تولید نرم افزار های تحت وب, نرم افزار, مقاله, تحت وب, تولید نرم افزار, نرم افزار های تحت وب